Hukuk Müşavirliği

hakkimizda

Hukuk Müşavirliği 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 51. Maddesi ve 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 26 ve 35. Maddeleri gereğince oluşturulmuş bir ana hizmet birimidir. Doğrudan Genel Sekreterliğe ve Rektörlüğe bağlıdır. Üniversitemizin üçüncü şahıs ve kurumlarla olan uyuşmazlıklarında adli ve idari mercilerde Üniversiteyi temsil etmek, haklarını korumak ve savunmakla mükelleftir. Ayrıca hukuki konularda Üniversite dâhilinde danışmanlık hizmeti vermektedir.

Verilen hizmetlerin büyük bir çoğunluğunu adli ve idari yargıda Üniversitemiz adına yürütülen dava ve icra takipleri oluşturmaktadır. Bu görevler Üniversiteyi hukuki konularda doğrudan Rektör adına temsil etmek suretiyle yerine getirilir. Verilen danışmanlık hizmetleri arasında ise Rektörlükçe istenen kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve benzeri tasarı ve teklifleri hazırlamak ya da bunlar hakkında görüş bildirmek, Üniversitenin taraf olduğu ya da Yükseköğretim Kurulu ile diğer yerlerden gönderilen protokol, sözleşme ve benzeri taslaklar ile diğer hukuki konularda görüş bildirilmesi hususları ön plana geçmektir.

Müşavirlik ayrıca kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuatı, Resmi Gazete, Mevzuat Külliyatı, Danıştay Dergisi ve İnternet ortamında Mevzuat Bilgi Sistemi ve diğer basılı hukuk yayınları aracılığıyla yakından takip ederek, hukuk alanındaki değişiklik ve gelişmelerden Üniversitenin anında haberdar olmasına yardımcı olmaktır.

Özetle Üniversitenin karar, işlem ve eylemlerinin ve yürütülen hizmetlerin hukuka uygun olarak gerçekleştirilmesi Hukuk Müşavirliğinin temel fonksiyonunu oluşturur.

vizyon-misyon-teras1

Misyon:

Danışmanlık hizmetlerini fonksiyonel hale getirerek(aktif) tüm birimlerin tesis edeceği işlemlerde azami ölçüde mevzuata uygun olarak işlemlerin tesisi ile, dava ve ihtilaf konusu olacak hususları asgariye indirmek, dava ve mütalaa ile ilgili konularda da alt yapıyı (esas ve şekil açısından) hukuki kurallar içerisinde oluşturularak ihtilaf konusunun yargıya taşındığı durumlarda haklılığımızın ortaya konulmasını sağlamak, sonuç olarak davalardaki başarı seviyemizi daha da yükseltmektir.

Vizyon:

Daha az sayıda oluşmuş hukuki ihtilaflara, her ihtilaf için daha çok zaman ayırıp güncellenmiş mevzuata uyarlılık içerisinde dava sayısını azaltmak ve  davaların üniversitemiz lehine sonuçlanma oranını daha da yükseltmektir.

Amaç

Amacımız, Müşavirliğimizi olumlu ve olumsuz etkileyen faktörler ile müşavirlik üzerinde oluşan tehdit unsurlarını bir bütün olarak düşünerek yine kurumumuzun mali ve idari birimlerimizden alınacak desteklere dayalı olarak hizmet kalitemizi artırmaktır.

Hedef

1. Müşavirliğimizin avukat sayısını artırmak.

2. Müşavirliğimizin avukatlarının hukuk alanında ihtiyaç duydukları bilgilerin temini için gerekli hukuk otomasyon programına tüm dava bilgilerinin aktarılmasını sağlamak, kitap ve kütüphanenin oluşumunu sağlamak.

Politika

Üniversitenin yapacağı tüm işlemlerin azami ölçüde hukuka uygunluğunu sağlamaya çalışarak ileride ihtilaf konusu (dava konusu ) olan işlemlerde davaların lehimize sonuçlanmasına zemin hazırlamak, ihtilaf sayısını azaltarak başarı seviyemizi daha da yükseltmek temel politika ve önceliğimizdir.